HACK">
Kötelező kamarai regisztráció

Kamaránkról
2007. március 27., kedd

A gazdasági kamarákról szóló törvény az új típusú kamaráknak a gazdaság fejlesztésével, támogatásával, általános érdekeinek előmozdításával, az Európai Uniós integrációval, a regionális fejlesztéssel kapcsolatos tevékenységek elősegítését tűzte ki célul. A magyar nemzetgazdaság korszerű piacgazdasággá való átalakulásának egyik előfeltétele, hogy a gazdaság szereplői által alakított, önkormányzattal rendelkező kamarák jöjjenek létre, és végezzék a gazdaság fejlesztésével, támogatásával, általános érdekeinek előmozdításával kapcsolatos teendőiket

Kamaránk tagjai mindazon Békés megyei székhellyel, vagy telephellyel rendelkező vállalkozások, amelyek vállalták az önkéntes kamarai tagságot, és aktív szerepet kívántak vállalni a megye gazdaságszervező tevékenységében. A mintegy 1300 kamarai tag helyi vállalkozás 18 szakmai osztályba tagozódott. A kamara munkáját 36 fős Elnökség irányítja.

A kamara egyre szélesedő klasszikus szolgáltatásai közé tartozik többek között a szakmai tanácsadás magyar és külföldi jogszabályokról, felvilágosítást adni kereskedelemtechnikával, minőségüggyel és iparjogvédelemmel kapcsolatos ügyekben. A folyamatosan bővülő kamarai kapcsolatok révén segítjük belföldön és külföldön egyaránt tagjaink piacra jutását, üzleti partnerek felkutatását. Kiállításokon és vásárokon támogatjuk tagjaink bemutatkozási lehetőségét. Kamaránk részt vesz az iskolarendszeren kívüli gyakorlati képzés megyei szervezésében, felügyeletében, a szakmai gyakorlati oktatásban, vizsgáztatásban, mesterképzésben. Mindezek mellett tagjainkkal kapcsolatos cégnyilvántartást, és adatbázist hoztunk létre.


Részlet a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara honlapjáról:

Az Országgyűlés által 1999-ben elfogadott új kamarai törvény 2000 novemberétől megszüntette a kötelező kamarai tagságot. A kamarai tagság ma mintegy 43 ezres, és főleg nagyvállalatokból áll. A változások kapcsán az eddig kamarai hatáskörben elvégzett közigazgatási feladatok elkerültek a gazdasági önkormányzattól. Az újonnan alakuló szervezet az eddigiekhez képest eltérő jogokkal és kötelezettségekkel rendelkezik. A gazdasági érdekképviselet, a szakmai döntések befolyásolása ezután még inkább létkérdése lett a kamarának. Az önkéntes rendszer felállításához rendkívüli kamarai választásokat írt elő a törvény, amelyre 2000. október 30-án került sor. Elnökké Parragh Lászlót, a Parragh Rt. elnök-vezérigazgatóját választották.

Egy vállalkozás nyilván akkor lép be szívesen a kamarába, ha cserébe kap valamit. A menedzserszellemű, új kamara alapvető feladata a lobbizás, a tőkekivitel elősegítése, miközben a kis- és középvállalatok érdekeit védi. A kamara programjában szerepel a gazdasági érdekvédelmi szervezet megújítása, a magyar vállalkozók érdekeinek megóvása, illetve, hogy a kamara szolgáltatás-központúvá váljék, melyet úgy kell menedzselni, ahogyan egy nagyvállalatot szokás.
Nemzetközi téren a kamara célja a hazai vállalkozói kör külpiaci érvényesülésének segítése, elsősorban az európai integrációra való felkészítés valamint együttműködési lehetőségek kialakítása a szomszédos országok üzleti köreivel. Említésre méltó a kamarák közti nemzetközi kapcsolat - már szinte minden környező országgal született kétoldalú együttműködési megállapodás - továbbá az MKIK csatlakozott a CEFTA országok kamaráinak multinacionális együttműködését biztosító egyezményhez. 1996-tól működik Budapesten a Nemzetközi Kereskedelmi Kamara Magyar Nemzeti Bizottsága (ICC Hungary).

Az MKIK stratégiája a 2001 - 2004. évekre

Mottó::
"Dinamikus gazdaságot,
befolyásos és egységes
nemzeti kamarát
"

 1. A kamarák hivatása, hogy önkéntes tagságukra támaszkodva, köztestületi státusukat felhasználva, a demokratikus önigazgatás elvén kialakított szervezeti keretek között előmozdítsák a nemzetgazdaság fejlődését, a tisztességes vállalkozói környezet kialakítását, és a gazdaságban tevékenységet folytató valamennyi gazdálkodó szervezet általános és együttes érdekeinek hatékony érvényesülését.

 2. Az MKIK stratégiájának legfontosabb elemei

  1. egységes arculatra törekvő, erős, modern, országos lefedettséget biztosító kamarai rendszer kialakítása és működtetése;

  2. az erőforrások egyesítése és optimalizált felhasználása a vállalkozások érdekében;

  3. rendezett viszony kialakítása a politikával, a kormányzati szervekkel, az érdekképviseletekkel és más, a gazdaság fejlesztését szolgáló intézményekkel;

  4. a hatékony kamarai feladatellátás alapján erőteljes vállalkozói támogatottság elérése, a taglétszám növelése;

  5. stabilitás és kiszámíthatóság a működésben, jó kommunikációval pozitív kép kialakítása a kamaráról;

  6. a kis-, közép- és nagyvállalati szektor, valamint a kézművesség érdekeinek arányos figyelembevétele és képviselete;

  7. az európai értékrend közelítése, az Európai Kamarák Szövetsége chartájában foglalt alapelvek érvényesítése.

 3. Az MKIK kiemelt feladatai

  1. Erőteljesebb szerep a gazdasági érdekérvényesítésben

   1. a gazdaság általános érdekeinek érvényesítése a gazdaság valamennyi szereplőjének képviseletében;

   2. aktív közreműködés a gazdasági életet befolyásoló és meghatározó döntések előkészítésében és végrehajtásában;

   3. szoros együttműködés a gazdaságirányítás intézményrendszerével, a kormánnyal és a gazdasági feladatokat irányító minisztériumokkal.

  2. Aktív nemzetközi kapcsolatok, a hazai gazdaság felkészítése az EU-csatlakozásra

   1. a magyar gazdaság érdekeinek felvállalása az EU-csatlakozási folyamat tárgyalásai során a feltételek meghatározására irányuló munkában;

   2. a hazai gazdaság, különösen a kis- és középvállalkozói szektor tájékoztatása és felkészítése az EU-csatlakozás utáni viszonyokra és teendőikre;

   3. a magyar munkaerő hatékonyság növelésének segítése, a magasabb hozzáadott értékű intelligens munka és fejlett technológia elterjedésének preferálása;

   4. a magyar vállalkozások piaci pozíciószerzésének és befektetéseinek elősegítése, elsősorban a Kárpát-medencében;

   5. a nagybefektető és jelentős kereskedelmi forgalmat lebonyolító országok kiemelt kezelése.

  3. Aktívabb és hatékonyabb koordináció és munkamegosztás

   1. egységes országos nyilvántartási és információs rendszer kialakítása;

   2. egységes kamarai arculat kialakítása, országos kamarai lap létrehozása;

   3. az MKIK mint módszertani és koordinációs központ.

  4. Kiemelt köztestületi és egyéb feladatok

   1. a gazdaság igényeinek közvetítése az oktatási, képzési tevékenység megalapozásához, aktív közreműködés a szakképzésben;

   2. az országos hálózattal rendelkező kamarai tagok kiemelt kezelése, Üzleti Klub létrehozása és működtetése.

 4. A feladatok megvalósításának eszközrendszere

  1. A kapcsolatrendszer konszolidálása

   1. függetlenség, pártsemlegesség, tárgyszerű kommunikáció és szakmai együttműködés a politikai pártok parlamenti frakcióival;

   2. szoros szakmai kapcsolat a mindenkori legitim kormánnyal, együttműködési megállapodás az MKIK és a kormány között, valamint a gazdasági tárcákkal;

   3. a kapcsolatok rendezése és szakmai együttműködés az érdekképviseletekkel, szakmai szövetségekkel (szereptisztázás, rivalizálás veszélyei), együttes lobbizás;

   4. együttműködés a Magyar Agrárkamarával, a vegyes kamarákkal és a szakmai kamarákkal;

   5. az erőforrások optimalizálását szolgáló együttműködés és munkamegosztás a kormányzat gazdaságfejlesztési intézményeivel (MVA, ITDH stb.).

  2. A kamarai eszközrendszer továbbfejlesztése

   1. önkormányzati struktúra: kollégiumok, tagozatok, ad hoc munkabizottságok;

   2. profi ügyintéző szervezet, közhasznú társaságok, szakcégek szerződtetése;

   3. modern kommunikációs rendszer, Internet, elektronikus ügyintézés.

 5. A stratégia sikeres megvalósításának hozadéka

  1. szervezett gazdaság, vállalkozásbarát környezet

  2. a vállalkozások érdekeit a döntéseknél figyelembe vevő politikai struktúra;

  3. fejlődő vállalkozói kultúra, európai értékrendű gazdaság kialakulása;

  4. folyamatos gazdasági fejlődés, stabil vállalkozói társadalom;

  5. erős érdekképviselet.

 6. A kamarák jövőképe

  1. Hatékonyan szolgáltató területi kamarák, sikeresen lobbizó, befolyásos országos kamara.Kapcsolódó menüpontok: