Kötelező kamarai regisztráció
HACK">

» Hírek
Változtak a kormányrendeletek
2022. november 10., csütörtök

A Magyar Közlöny 2022. évi 181. számában megjelent az egyéni vállalkozók közteherviselését érintő egyes szabályokról, valamint az extraprofit adókról szóló 197/2022. (VI. 4.) Korm. rendelet népegészségügyi termékadóval összefüggő módosításáról szóló 441/2022. (XI. 7.) Korm. rendelet.

  1. §      (1) A  kisadózó vállalkozók tételes adójáról szóló 2022. évi XIII. törvény (a továbbiakban: Kata tv.) 5.  § (1)  bekezdés g)  pontjában foglaltaktól eltérően a  bevétel megszerzését megelőző nappal megszűnik a  kisadózói adóalanyiság, ha a kisadózó az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény szerinti kifizetőtől (ideértve a külföldi kifizetőt is) szerez termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás ellenértékeként bevételt, ide nem értve a  TESZOR 49.32.11 szerinti taxis személyszállításból származó bevételt.

(2) Megszűnik a  kisadózói adóalanyiság annak a  hónapnak az  utolsó napjával, amelyben a  kisadózó a  Kata tv. 2.  § 2. pont a)–j) alpontjának bármelyike szerint nem minősül főfoglalkozású kisadózónak.

(3) A  kisadózó a (2)  bekezdés szerinti tényt a  tárgyhónapot követő 15 napon belül bejelenti az  állami adó- és vámhatósághoz.

(4) A  Kata tv. 5.  § (4)  bekezdésétől eltérően az  állami adó- és vámhatóság határozattal állapítja meg a  kisadózói adóalanyiság megszűnését abban az  esetben is, ha a  kisadózó a  (3)  bekezdés szerinti bejelentési kötelezettségét nem teljesíti, vagy bejelentésében az adóalanyiság megszűnésének időpontját helytelenül jelöli meg.

  1. § A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 53.  § (2)  bekezdésétől eltérően a  TESZOR 85.53.11 Személygépjármű-vezető képzés tevékenységből származó bevételre is 80 százalékos költséghányad alkalmazható.
  1. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) A 2. § 2023. január 1-jén lép hatályba.
  1. § (1) Az 1. § (1) bekezdése a 2022. november 1-jétől keletkezett bevételek esetében alkalmazható. (2) Az 1. § (2)–(4) bekezdése első alkalommal az adóalanyiság 2022 november hónapjában bekövetkező megszűnése esetén alkalmazható.