HACK">
Kötelező kamarai regisztráció

Nuova comunicazione da parte del Collegio sindacale della CCIU - A MOLK Felügyelőbizottság új közleménye
2022. október 6., csütörtök
Camera di Commercio Italiana per l'Ungheria

Cari Soci,
Come illustrato nella nostra lettera programmatica del 5 ottobre, siamo qui per fornire ulteriori importati informazioni necessarie all’elezione del Consiglio Direttivo.

Partiamo nel segnalare una data importante previsto dallo Statuto Art. 9.4 sub 2 qui sotto riportato:

9.4. Il Consiglio Direttivo è convocato e presieduto dal Presidente della CCIU e si riunisce almeno una volta ogni trimestre. Il Presidente della CCIU ha la facoltà di convocare il Consiglio Direttivo ogniqualvolta lo ritenga necessario ma è obbligato a convocarlo:
1. ……;
2. entro il 20 dicembre di ogni anno per l’approvazione del bilancio annuale preventivo relativo all’anno successivo sottoposto dal Tesoriere e della relazione programmatica per l’anno successivo sottoposta dal Presidente della CCIU;

Risulta chiaro che il 20 dicembre il Consiglio Direttivo ed il Tesoriere devono essere operativi per l’approvazione di quanto sopra.

Per definire tutte le date previste, il calcolo deve andare a ritroso:
entro il 18 dicembre il Consiglio eletto deve nominare al suo interno i propri organi: Presidente, Vice e Tesoriere.
entro il 17 novembre devono avvenire le elezioni in seconda convocazione.
entro il 13 novembre in prima convocazione.
Devono trascorre tra i 30 e 60 gg tra le elezioni e la convocazione del primo consiglio (art. 10.3 dello statuto)

Entro il 12 ottobre la convocazione dell’assemblea.
Almeno 30 gg prima (art. 8.5)

Siamo a conoscenza dei tempi stretti a riguardo, tuttavia confidiamo in tutti voi affinché siano presentate almeno le candidature minime necessarie (12) allo scopo che le elezioni si possano svolgere senza alcun intoppo o ripensamenti dei candidati. Le candidature devono essere presentate almeno 20 giorni prima dell’assemblea.

All’inizio della prossima settimana invieremo la convocazione dell’Assemblea Elettiva con tutte le scadenze precise.

Con cordialitĂ ,Paolo Spada, Presidente del Collegio dei Sindaci
Zsolt Karancsy, Sindaco Effettivo
Luciano Bellan, Sindaco Effettivo

__________________
Kedves Tagok!
Amint azt az október 5-ei programozós levelünkben is kifejtettük, az Igazgatótanács megválasztásához szükséges további fontos információkkal szolgálunk.

Azzal kezdjük, hogy felhívjuk a figyelmet egy fontos dátumra, amelyet az Alapszabály 9.4. cikkének 2. alpontja határoz meg:

9.4. Az igazgatótanácsot a CCIU elnöke hívja össze és vezeti, és negyedévente legalább egyszer ülésezik. A CCIU elnöke jogosult az igazgatótanácsot bármikor összehívni, amikor szükségesnek tartja, de köteles azt összehívni:
1. ......;
2. minden év december 20-ig a következő évre vonatkozó, a Kincstárnok által benyújtott éves költségvetés és a MOLK elnöke által benyújtott, a következő évre vonatkozó programjelentés jóváhagyására;

Egyértelmű, hogy az Igazgatóságnak és a Kincstárnoknak december 20-án működőképesnek kell lennie a fentiek jóváhagyásához.

Az összes tervezett időpont meghatározásához a számításnak visszafelé kell haladnia:

december 18-ig a megválasztott Igazgatótanácsnak ki kell neveznie a saját szerveit: az elnököt, az alelnököt és a kincstárnokot.
november 17-ig meg kell tartani a második összehívású választásokat.
november 13-ig az első összehívás.
A választások és az első Igazgatótanács összehívása között 30-60 napnak kell eltelnie (az alapszabály 10. cikkének (3) bekezdése).

Október 12-ig a választói Közgyűlés összehívása.
Legalább 30 nappal korábban (8. cikk (5) bekezdés)

Tisztában vagyunk az ezzel kapcsolatos szoros időzítéssel, de számítunk mindannyiuk segítségére abban, hogy legalább a szükséges minimális számú jelölést (12) beadják, hogy a választások a jelöltek részéről mindenféle zökkenő vagy meggondolatlanság nélkül lezajlódhassanak. A jelöléseket legalább 20 nappal a közgyűlés előtt kell benyújtani.

A jövő hét elején küldjük ki a választói közgyűlés összehívását a pontos határidőkkel együtt.

Szívélyes üdvözlettel,

Spada Paolo, a Felügyelőbizottság elnöke
Karancsy Zsolt, állandó felügyelőbizottsági Tag
Bellan Luciano, állandó felügyelőbizottsági Tag
Facebook
LinkedIn
Flickr
Youtube