HACK">
Kötelező kamarai regisztráció

Békés Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság
2018. április 13., péntek
A Békés Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság
MFKB


Az MFKB illetékessége Békés megyére terjed ki, a szakképzés fejlesztése szempontjából, 2016. január 1-től konzultációs, javaslattevő, véleményező és tanácsadó megyei testületként működik.
Hatásköre kiterjed minden olyan szakképzésre vonatkozó kérdéskörre, amely befolyásolja a megye szakképzés-fejlesztésének elősegítését.


Az MFKB köteles megtárgyalni minden olyan ügyet, amelyet a vonatkozó jogszabályok véleményezésre, állásfoglalásra, javaslattételre, valamint döntésre a hatáskörébe utalnak.

javaslatot tesz

 • a gazdaság igényeit és a munkaerő-piaci kereslet adatait, valamint a megyei beiskolázást figyelembe véve a szakképzés megyei szükségleteire;
 • az adott megyében folytatott szakképzésben indított, állami költségvetési hozzájárulásban részesíthető és a nem támogatott szakképesítésekre (a szakképzés irányaira) és a megyében indítható szakképesítések keretszámaira (beiskolázási arányaira);
 • az iskolarendszeren kívüli szakmai képzések közül az állam által elismert szakképesítés megszerzésére irányuló szakmai képzések vonatkozásában a felnőttképzésről szóló törvény alapján támogatható szakképesítésekre;
 • a felnőttoktatást is magába foglaló iskola rendszerű szakképzésben az állam által elismert szakképesítésekre, és a szakközépiskolák ágazati képzéseire vonatkozóan a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter által meghatározott formai követelmények szerint;
 • az adott megyében a Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjról szóló kormányrendeletben meghatározott ösztöndíjra jogosító szakképesítésre (hiányszakképesítés);

együttműködik

 • a szakképzési feladatok és a szakképzésfejlesztés tervezését érintő kérdésekben a területileg illetékes szervekkel, önkormányzatokkal.

közreműködik

 • munkaerő-piaci információk, a foglalkoztatási, foglalkoztathatósági adatok és prognózisok alapján a nemzetgazdasági igények és a szakképzés fejlesztésének összehangolásában;
 • az iskolai rendszerű szakképzés és az iskolarendszeren kívüli szaképzés, valamint a köznevelésben és a felsőoktatásban folyó szakképzés összhangjának megteremtésében
 • a pályaorientációs és a pályakövetési feladatok megvalósításában;

kidolgozza

 • az iskolarendszerű szakképzés fejlesztésének az adott megyére vonatkozó, a szakképzés irányainak és a beiskolázás arányinak rövid- és középtávú tervét tartalmazó koncepcióját (szakképzés-fejlesztési koncepcióját), amely a megyei területfejlesztési koncepció és a területfejlesztési program részét képezi;

állást foglal

 • fenntartói megkeresés esetén a szakképzést érintő fenntartói döntések megyei munkaerő-piaci kereslettel összefüggő megalapozottságáról;

részt vesz

 • az iskolai rendszerű szakképzés fejlesztésével összefüggő pályázatok, fejlesztési programok elkészítésében, lebonyolításában;
 • pályakövetési rendszer működtetésében;

kezdeményez

 • az arra hatáskörrel rendelkező szervezetek és intézmények felé az iskolai rendszerű szakképzés és az iskolarendszeren kívüli szakképzés, valamint a közoktatásban és a felsőoktatásban folyó szakképzés összhangjának megteremtésével kapcsolatban, a bizottság által indokolt változtatások megtételét;
MFKB: az ügyrendet bővebben itt olvashatja: MFKB Ügyrend

MFKB: a bizottság tagjai:


Név

Delegáló szervezet

Titulus

Vozár Márton

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara

elnök

Szabó István

Békés Megyei Kormányhivatal

tag

Bozó József

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

tag

Losonczi István

Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács

tag

Csicsely Gergő

Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács

tag

Davidovics László

FVM

Tanácskozási jogú delegáltElérhetőségek • Régi hírek
 • Meghívók Előterjesztések (2015)
 • Munkaterv 2016. Meghívók 2017.
 • Javaslatok Szakmaszerkezeti javaslat 2018/2019. Előterjesztések 2017.
 • Jegyzőkönyvek
 • Határozatok
 • Kapcsolódó állományok: