Kötelező kamarai regisztráció

» Hírek
GÁBOR DÉNES-DÍJ
2006. szeptember 11., hétfő
A NOVOFER Alapítvány a műszaki-szellemi alkotásért kuratóriumának
TÁJÉKOZTATÓJA
a Gábor Dénes-díjról

A Gábor Dénes-díj alapvető célja a névadó életpályájával szimbolizált innovatív magatartás elismerése. A Díj egy 125 mm átmérőjű bronz (nemzetközi díj esetében ezüst) plakett, amely a kitüntetett nevét, a kitüntetés évszámát, a tudós hologram képét tartalmazza. A díjat díszoklevél és pénzdíj egészíti ki. Gábor Dénes-díjban az alapítás évében hárman, 1990 óta évente általában heten részesülhettek. A díj társadalmi ismertsége és elismertsége fokozatosan növekedett. A díj kiadásának anyagi feltételeit a kiemelkedően közhasznú szervezetként nyilvántartott NOVOFER Alapítvány és a céljait támogató egyének, vállalatok, intézmények biztosítják.

Hogyan értesülhetnek az érintettek a felhívásról?
A pályázati felhívást részben a műszaki és természettudományi egyesületeken, a kamarákon, a szakmai szövetségeken és egyéb érdekvédelmi szervezeteken, az érintett minisztériumokon és országos hatáskörű intézményeken, a Rektori és a Főigazgatói Konferencián keresztül, részben a szaksajtó közreműködésével és mintegy félezer nagyvállalat közvetlen megkeresése útján juttatjuk el az érdekeltek minél szélesebb köréhez.
Az aktuális felhívást minden év június 30-ig a NOVOFER Alapítvány honlapján is közzé tesszük (letöltés).
Kik jelölhetők a díjra?
Gábor Dénes-díjra valamely gazdasági társaságban vagy felsőoktatási, kutatási intézményben dolgozó, a jelölés időpontjában is aktívan tevékenykedő, magyar állampolgár jelölhető. Jelölt lehet az a kreatív, innovatív szellemű kutató, fejlesztő, feltaláló, egyetemi vagy főiskolai oktató, műszaki-gazdasági vezető, vállalkozó, aki a gazdasági vagy tudományos élet bármely szakterületén (életminőség, felsőoktatás, informatika, ipar, környezetvédelem, közlekedés, logisztika, mezőgazdaság, szolgáltatás, vízgazdálkodás, �) a Felterjesztő (jelölő) megítélése szerint:
- kiemelkedő tudományos, kutatási-fejlesztési tevékenységet folytat,
- jelentős tudományos és/vagy műszaki-szellemi alkotást hozott létre,
- tudományos, kutatási-fejlesztési, innovatív tevékenységével hozzájárult a környezeti értékek megőrzéséhez,
- személyes közreműködésével nagyon jelentős mértékben és közvetlenül
járult hozzá intézménye innovációs tevékenységéhez.

Az ideális jelölt teljesen új tudást létrehozó szakember, aki ismereteit a gyakorlatban alkalmazza, kimagasló tudását színvonalas oktatói/nevelői tevékenysége során környezetének átadja, szakterületén jelentős társadalmi aktivitást is kifejt, látóköre messze meghaladja a szűken vett szakterületet.
A díjra nem jelölhető az 1992. évi XXIII. törvény hatálya alá tartozó szervek (lásd a 1085/2004. (VIII. 27.) Kormány határozatot) vezetője, vezető beosztású köztisztviselője, sem a szolgálati jogviszony (munkaviszony) tartama alatt, sem az annak megszűnését követő két éven belül.
A díj személyre szóló, így alkotó közösségek csoportosan nem jelölhetők.
A díj nem egy életpálya elismerését, hanem az elmúlt 5 évben folyamatosan nyújtott és kiemelkedően eredményes teljesítmény elismerését célozza.
A Kuratórium nem adományoz posztumusz díjat.

Kik terjeszthetik fel elsősorban Gábor Dénes-díjra a jelölteket?
Kitüntetésre a kutatással, fejlesztéssel, oktatással foglalkozó intézmények, a kamarák, a műszaki és természettudományi egyesületek, a szakmai vagy érdekvédelmi szervezetek ill. szövetségek és a gazdasági tevékenységet folytató társaságok vezetői valamint a Gábor Dénes-díjjal korábbiakban kitüntetettek terjeszthetik fel a látókörükbe került és a fenti feltételeknek megfelelő, általuk szakmailag és erkölcsileg egyaránt ismert és elismert szakembereket.
Nem lehet felterjesztő a felterjesztettel családi kapcsolatban, vagy alárendeltségi, ill. jogilag vagy gazdaságilag függő viszonyban álló személy (pl.: házastárs, szülő, gyermek, a felter-jesztett beosztottja, a felterjesztett jóindulatától függő üzletfél, stb.).
A Kuratórium az önjelölést nem értékeli.

Mi az előterjesztés megkívánt tartalma?
I. Kitöltött és aláírt adatlap
Az adatlap formalizált, melynek aktuális változata a honlapról letölthető.
II. Jelölés
A jelölt innovatív tevékenységének és eredményeinek rövid (legfeljebb 3 A4-es gépelt oldal terjedelemben), lényegre törő és konkrét bemutatása, a Gábor Dénes-díjra való felterjesztés indoka
III. Mellékletek
1. A jelölt szakmai képzettségének és munkásságának legfeljebb 2 oldal terjedelmű ismertetése.
2. Az indoklásban hivatkozott alkotás/ok/ ill. szakmai eredmények listája (a jelentős találmányokról, szabadalmakról, egyéb jogi védettséget élvező teljesítményekről, hazai és nemzetközi kutatási-fejlesztési projektekről vagy nemzetközileg is magasan idézett tanulmányokról, cikkekről).
3. Két, a jelölt szakmájában elismert, tekintélyes szakembernek a jelölt kitüntetését támogató, legfeljebb 1-1 oldal terjedelmű ajánló levele.

Az előterjesztést (I., II., III/1, 2, 3) összefűzve, a NOVOFER Alapítvány címére (1112 Budapest, Hegyalja út 86.) egy eredeti példányban kell megküldeni.
A postai feladás tényéről, azzal egy időben e-mailben (GDD06@novofer.hu) kell értesíteni az Alapítványt. Az e-mail tárgyában fel kell tüntetni a jelölt nevét! Egy e-mailben csak egy jelölt előterjesztési dokumentációja továbbítható. Az értesítéshez PDF formátumban kell csatolni az I.-gyel jelölt és kitöltött ADATLAP elektronikus változatát �A_kódszám.pdf� nevű fájlban, továbbá a II. és III/1, III/2 jelű anyagokat egyetlen �D_kódszám.pdf� nevű fájlban és az ajánló levelek szkennelt változatát egy-egy �R1_kódszám.pdf�, �R2_kódszám.pdf� (vagy .jpg) nevű fájlban. A 6 számjegyből álló kódszám a jelölt születési dátumából képezhető, mely tartalmazza a születési évszám utolsó két számjegyét, a születési hónap és nap két-két számjegyét. Az elektronikus formában továbbított anyagokat nem szükséges aláírással ellátni, de az 1 példányos eredeti előterjesztésnél az aláírás megléte elengedhetetlen követelmény.
A dokumentumok szkennelésénél kérjük, hogy a felbontást (dpi) az Interneten való könnyű és gyors továbbítás érdekében kellően alacsony értékre állítsák be. Egy-egy komplett előterjesztés lehetőleg ne haladja meg a 2 Mb terjedelmet.

Kik lehetnek ajánlók?
A Kuratórium a felterjesztő vagy a díjra felterjesztett személlyel alárendeltségi munka vagy üzleti viszonyban, valamint családi kapcsolatban álló szakember támogatását, ajánlását nem értékeli.
Ajánlónak célszerű felkérni a szakmában országos vagy nemzetközi hírnévvel és tudományos minősítéssel rendelkező szakembert (pl.: akadémikus, egyetemi tanár, kutató professzor) vagy korábbi Gábor Dénes díjazottat.

Meddig, hová és hány példányban kell az előterjesztéseket küldeni?
Az egy eredeti példányban elkészített komplett előterjesztéseket (azaz a kitöltött és aláírt adatlapot, a jelölés indoklását, a szakmai életrajzot, az ajánló leveleket, az esetleges listákat és egyéb mellékleteket összefűzve tartalmazó anyagot) általában minden év október 10-ig kell beküldeni a NOVOFER Alapítvány címére (1112 Budapest, Hegyalja út 86.). Az aktuális határidőt a www.novofer.hu honlapon is nyilvánosságra hozott adott évi felhívás tartalmazza.
Az előterjesztést elektronikus formában (*.pdf fájlként) is meg kell küldeni az előírt határidőben az Alapítvány Ź felhívásban megadott � e-mail címére.

Kik döntenek a felterjesztésekről?
A díj odaítéléséről a Kuratórium dönt. A hiányos (adatlapot, indoklást, szakmai életrajzot, vagy ajánló leveleket nem tartalmazó) előterjesztéseket a Kuratórium formai okból figyelmen kívül hagyja. A kuratórium döntése végleges, az ellen fellebbezésnek helye nincs.

Melyek az értékelés szempontjai?
Az alakilag megfelelő előterjesztések főbb értékelési szempontjai:
- a jelölt kreativitása, innovativitása, eredményeinek gyakorlati hasznosítása,
- a szakmai tevékenység eredményessége (műszaki, gazdasági, társadalmi hatások),
- elismertség (hazai és nemzetközi szakmai körökben a jelölt megítélése),
- publikációs tevékenység,
- alkotói, feltalálói tevékenység (újítás, szabadalom, know-how, szoftver),
- a jelölt szakmai-társadalmi tevékenysége,
- a tudás átadás aktivitása, színvonala,
- vezetési képesség (csapatépítés, alkotómunka infrastrukturális feltételeinek megteremtése),
- az elismerni kívánt kiemelkedő teljesítmény időszerűsége, aktualitása.

Mikor és hogyan értesülnek a felterjesztők és a díjazottak az eredményről?
A kuratóriumi döntést követő 30 napon belül az elbírálás eredményéről a felterjesztők, a kitüntetést elnyerők esetén a döntést követő 3 napon belül a felterjesztők, az ajánlók és a jelöltek közvetlen értesítést is kapnak. A kitüntetettek személyét, a kitüntetés indokát az ünnepélyes díjátadást követően, a szaksajtó, a rádió és a televízió segítségével széles körben is nyilvánosságra hozzuk. A nemleges döntéseket a kuratórium nem indokolja.

Mikor és hogyan történik a Gábor Dénes-díj átadása?
A díjat minden évben ünnepélyes keretek között adjuk át a meghívott állami vezetők közre-működésével, a különböző szakmai, tudományos, társadalmi vagy érdekvédelmi szervezetek, felsőoktatási intézmények, innovációs parkok és alapítványok tisztségviselőinek, a média képviselőinek jelenlétében.
A 2006 évi hazai- és nemzetközi Gábor Dénes-díj átadása december 21-én, a Parlament Főrendiházi termében lesz.
Honnan nyerhető további információ?
További felvilágosítást kérhető a kuratórium elnökétől (Garay Tóth János: 06-30-900-4850)
vagy titkárától (Kosztolányi Tamás, fax:319-8916, tel: 319-8913/21, 319-5111)
e-mail: alapitvany@novofer.hu)
Az aktuális adatlap, a felterjesztési felhívás és ezen tájékoztató a www.novofer.hu Internet címről letölthető.
Kapcsolódó linkek: